Β’ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ωραιοκάστρου η Β’ Διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της πόλης.

Αντικείμενο της συγκεκριμένης συνάντησης ήταν αρχικά η ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων για τα προσχέδια  των μελλοντικών σεναρίων κινητικότητας που έχει διαμορφώσει η ομάδα έργου του Δήμου για το Ωραιόκαστρο και στη συνέχεια η διαβούλευση τους με τους φορείς μέσω τοποθετήσεων και διαλόγου, προκειμένου αυτά να φτάσουν στην τελική τους μορφή.

Για την τεκμηρίωση των παραγόντων που επηρέασαν καθοριστικά το περιεχόμενο των σεναρίων, θεωρήθηκε σκόπιμο να παρουσιαστούν και τα αποτελέσματα από τις έρευνες και αυτοψίες που πραγματοποίησε ο ανάδοχος για στο δίκτυο του Δήμου καθώς επίσης και τα κυριότερα συμπεράσματα που εξήχθησαν από τις τοποθετήσεων των φορέων κατά τη διάρκεια της Α΄ Διαβούλευσης που είχε ως αντικείμενο τον εντοπισμό προβλημάτων κινητικότητας στο Δήμο Ωραιοκάστρου.

Τα εξεταζόμενα σενάρια κινητικότητας αξιολογήθηκαν τόσο ως προς το περιεχόμενό τους όσο και ως προς τη συνεισφορά τους στις προτεραιότητες που αναδείχθηκαν από τα προηγούμενα στάδια του σχεδίου.

Μετά τις εισηγήσεις και του δικτύου εμπλεκομένων φορέων, τα τελικά διαμορφωθέντα σενάρια θα τεθούν προς ψηφοφορία από το σύνολο της κοινωνίας του Ωραιοκάστρου (πολίτες και φορείς) μέσω της πλατφόρμας του ΣΒΑΚ, ώστε να επιλεγεί το σενάριο το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη του μελλοντικού συστήματος κινητικότητας του Ωραιοκάστρου.