ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου, ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης  και κινητικότητας στο σχεδιασμό και οργάνωση των πόλεων, εκπονεί το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την πόλη του Ωραιοκάστρου. Το ΣΒΑΚ θα οργανώσει το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα αναπτυχθεί η πόλη στη διάρκεια των επόμενων ετών για την υλοποίηση παρεμβάσεων και επενδύσεων αναβάθμισης του τοπικού δικτύου αστικών μετακινήσεων με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

Την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου η Α’ Θεματική Διαβούλευση για το ΣΒΑΚ του Δήμου Ωραιοκάστρου, στην οποία έδωσαν το παρόν φορείς που σχετίζονται με άμεσο είτε με έμμεσο τρόπο με το σύστημα αστικών μετακινήσεων. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των φορέων από την ομάδα έργου που έχει συστήσει ο Δήμος για τα χαρακτηριστικά ενός ΣΒΑΚ, τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του και τη μεθοδολογία εκπόνησής του που βασίζεται στις ευρωπαϊκές οδηγίες και έχει προσαρμοστεί στο περιβάλλον και στις ανάγκες του Ωραιοκάστρου.

Μετά την αρχική ενημέρωση, το βήμα δόθηκε στους φορείς, οι οποίοι μέσω των αντιπροσώπων τους περιέγραψαν το ρόλο που επιτελούν στο σύστημα αστικών μετακινήσεων αλλά και γενικά στη λειτουργία της πόλης και επισήμαναν τα σημαντικότερα προβλήματα που εντοπίζουν σε αυτό. Στο τελικό στάδιο της διαβούλευσης, οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν τη λειτουργία του δικτύου του Ωραιοκάστρου με την χρήση κατάλληλου ερωτηματολογίου. Οι φορείς που συμμετείχαν στην πρώτη θεματική Διαβούλευση ήταν ο Εμπορικός Σύλλογος, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, το Σωματείο TAXI Θεσσαλονίκης, η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και εκπρόσωποι του δημοτικού συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης διατυπώθηκαν οι απόψεις των φορέων και τα κυριότερα θέματα που αναδείχτηκαν αφορούσαν τις συνθήκες οδικής ασφάλειας στο δίκτυο, την υφιστάμενη κατάσταση των ΜΜΜ στην περιοχή, την προσβασιμότητα των ΑμεΑ, την μετακίνηση των μαθητών στα σχολικά συγκροτήματα, την ελλιπή κυκλοφοριακή αγωγή και ευαισθητοποίηση των χρηστών της οδού και την αλόγιστη χρήση του Ι.Χ..

Στο επόμενο στάδιο, η ομάδα έργου του Δήμου θα προβεί στη συστηματική αξιολόγηση των τοποθετήσεων των συμμετεχόντων στη Διαβούλευση προκειμένου να εντοπίσει τυχόν πρόσθετα προβλήματα και δυσλειτουργίες του συστήματος αστικής κινητικότητας, ώστε να διαμορφώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένα γενικό πλαίσιο κατευθύνσεων για την αστική κινητικότητα για την πόλη. Στις επόμενες διαβουλεύσεις, η ομάδα έργου θα απευθύνει κάλεσμα, πέρα από τους φορείς, και στους πολίτες της πόλης.

Στο προσεχές χρονικό διάστημα θα δημοσιευθεί και η ιστοσελίδα του ΣΒΑΚ, στην οποία θα αναρτηθεί χρήσιμο υλικό σχετικά με τα ΣΒΑΚ, τα συμπεράσματα των διαβουλεύσεων και τα εργαλεία συμμετοχικού σχεδιασμού για την αξιοποίηση του συνόλου της τοπικής κοινωνίας κατά τα επόμενα στάδια.

Αυτό αξιολόγηση συστήματος κινητικότητας

Στο τελευταίο στάδιο της 1ης θεματικής διαβούλευσης, πραγματοποιήθηκε από τους εκπροσώπους του Δικτύου Εμπλεκόμενων Φορέων η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του συστήματος αστικής κινητικότητας της πόλης, μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται.

Η αντιλαμβανόμενη κατάσταση του υφιστάμενης συστήματος κινητικότητας από τους φορείς ενδέχεται να εμφανίζει διαφορές με τα αποτελέσματα / συμπεράσματα της ομάδας έργου. Η διαφοροποίηση αυτή ενδιαφέρει την ομάδα έργου προκειμένου να αντιληφθεί καλύτερα τις διαστάσεις των προβλημάτων ή/και των ευκαιριών.

Για την διενέργεια της αυτό-αξιολόγησης αξιοποιήθηκε το εργαλείο Advance, το οποίο αποτελεί προϊόν ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου. Οι ερωτήσεις του συγκεκριμένου εργαλείου προσαρμοστήκαν στις ανάγκες του ΣΒΑΚ Δήμου Ωραιοκάστρου προκειμένου να είναι σαφής και να μπορούν να απαντηθούν από τους φορείς.

Κάθε φορέας συμπλήρωνε το ερωτηματολόγιο με γνώμονα την δραστηριότητα του στην πόλη, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Προκειμένου να μην υπάρχουν υπερβολικές αποκλίσεις μεταξύ των φορέων σε κοινές ερωτήσεις, η ομάδα έργου διεξήγαγε την αυτό αξιολόγηση στο πέρας της 1ης διαβούλευσης για το ΣΒΑΚ του Δήμου Ωραιοκάστρου, επιτρέποντας στους εκπροσώπους, να ενημερωθούν επαρκώς για τις αρχές του ΣΒΑΚ, το πλάνο εκπόνησης του και τα ευρήματα της πρωτόγεννούς έρευνας στο δίκτυο.

Η διαδικασία περιλαμβάνει ερωτήσεις για την αξιολόγηση της πόλης στους τομείς:

Διαχείριση Στάθμευσης, Σχεδιασμός & διαμόρφωση τοπίου, δρόμων και μέτρα οδών ήπιας κυκλοφορίας, Πεζή μετακίνησης, Ποδήλατο, Δημόσιες Συγκοινωνίες, Διαχείριση Κινητικότητας, Διαχείριση Εμπορευματικών Μεταφορών.

Τα επίπεδα της ποιοτικής βαθμολόγησης των απαντήσεων στο εργαλείο, τα οποία προσαρμόζονται  ανάλογα με το περιεχόμενο στην εξεταζόμενη ερώτηση, είναι:

  • Δεν ισχύει
  • Το έχουμε εφαρμόσει σποραδικά ή «κατά περίπτωση»./ Διαθέτουμε ορισμένες πληροφορίες ατεκμηρίωτες. / Πολύ μικρή απόδοση./ Πυροσβεστική προσέγγιση μόνο.
  • Είμαστε στη διαδικασία υλοποίησης και/ή το έχουμε εφαρμόσει λίγες φορές και σε μικρό αριθμό τοποθεσιών / Διαθέτουμε σχετικές πληροφορίες / Ορισμένη επίδοση.
  • Το έχουμε υλοποιήσει τακτικά και σε πολλές τοποθεσίες / Διαθέτουμε ικανοποιητικό όγκο πληροφοριών / Σχετικά ισχυρή απόδοση.
  • Το έχουμε υλοποιήσει  και το επανεξετάζουμε τακτικά και με συστηματικό τρόπο. / Εργαζόμαστε με συστηματικό και καινοτόμο τρόπο / Ισχυρή απόδοση.

Τα αποτελέσματα του εργαλείου συνοψίζονται στο Ιστόγραμμα (Spider Diagram) που παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα.

Αποτελέσματα Αυτό-Αξιολόγησης

Οι απαντήσεις του εργαλείου Αυτό-αξιολόγησης από τους φορείς του ΣΒΑΚ συνοψίζονται παρακάτω:

Σύνολο των απαντήσεων στη διαδικασία αυτό-αξιολόγησης

Διαφοροποιήσεις μεταξύ «Παροχών Συγκοινωνιακού Έργου» και «Ομάδων Πολιτών»

Αποτέλεσμα της Αυτό-αξιολόγησης

Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης των ερωτηματολογίων Αυτό – αξιολόγησης, φαίνονται οι αδυναμίες του συστήματος κινητικότητας του Ωραιοκάστρου στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας καθώς οι βαθμολογίες σε κάθε τομέα κυμαίνονται μεταξύ του Επιπέδου 1 και 2. Η χαμηλή αποδοτικότητα των δράσεων σε συνδυασμό με τον ελλιπή σχεδιασμό μπορούν να αιτιολογήσουν το χαμηλό επίπεδο αντιλαμβανόμενης κατάστασης του συστήματος του Ωραιοκάστρου από τους φορείς, πράγμα που συμφωνεί και με τις αντίστοιχες τοποθετήσεις κατά τη διάρκεια της 1ης Διαβούλευσης αλλά και με την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης.

Επιπρόσθετα γίνεται άμεσα αντιληπτή η έλλειψη υποδομής κυκλοφορίας και διαχείρισης της κίνησης του ποδηλάτου (π.χ. θέσεις στάθμευσης, ποδηλατόδρομοι) η οποία συνδυάζεται με το έντονο ανάγλυφο της πόλης σε  κάποια σημεία που αποτρέπει τη χρήση ποδηλάτου. Αντίστοιχα επίπεδα ελλείψεων παρατηρούνται και στο πεδίο της διαχείρισης της στάθμευσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πάροχοι συγκοινωνιακού έργου δεν γνώριζαν τις συνθήκες κινητικότητας στο σύνολο τους για την πόλη του Ωραιοκάστρου και αξιολόγησαν κυρίως κατηγορίες που αφορούν το φορέα τους.